Advies

Een bouwtraject valt en staat in grote mate met een geslaagd voortraject. Maar ook tijdens lopende projecten is kundige begeleiding een noodzaak om tot een goed en kwalitatief eindresultaat te komen.

Wij benaderen iedere project alsof het ons eigen is. Altijd vanuit het standpunt van de gebruiker en lettend op kwaliteit in relatie met de financiële aspecten. Beoordelen of de geleverde producten of diensten door derden in verhouding zijn met de kosten. Eventueel gewenst geven wij alternatieven in producten en uitvoeringen. Deze verhogen de kwaliteit van het eindproduct of geven een beter financieel resultaat.

Voorbeelden van advies die wij u kunnen aanbieden zijn:

  • Herstelplan schades

Planschade is de schade die u lijdt doordat u in een planologisch nadeliger positie bent gekomen. U kunt bijvoorbeeld planschade lijden als de gemeente het bestemmingsplan wijzigt en daarbij de bouw- of gebruiksmogelijkheden voor uw perceel of uw pand beperkt of juist de bouw- of gebruiksmogelijkheden in uw directe omgeving verruimd.

In de Wet ruimtelijke ordening is bepaald dat de gemeente u een financiële tegemoetkoming in die schade moet toekennen, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor uw eigen rekening behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet anderszins is verzekerd

  •  Bouwkundig

De kwaliteit van een dienst door derden, bouwkundige elementen of een pand als geheel kunnen beoordeeld worden t.o.v. de kosten en de functionaliteit.

  • Geschilbemiddeling

Het belangrijkste voordeel van geschilbemiddeling is de hoge mate van naleving van gemaakte afspraken. Deze ligt op 90%. Dit percentage is langs andere wegen nauwelijks bereikbaar en zeker niet binnen hetzelfde korte tijdsbestek.

Als onpartijdig registerexpert brengen wij rapportages uit bij geschillen in de bouw- en interieurbranche en bij geschillen over schadeverzekeringen. Dit kan op verzoek van één of meerdere partijen. Als registerexpert werken wij hierbij volgens de richtlijnen van het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts).

  •  Mediaton geschillen

Onenigheid over de kwaliteit, slechte communicatie, geen heldere schriftelijke afspraken of gebrek aan controle zijn een aantal oorzaken voor een geschil in een bouwproces. Situaties waarbij partijen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Dat kost veel tijd en energie. Een onafhankelijke, bouwkundige inspecteur kan uitkomst bieden.

Bij Mediation zoeken partijen die in conflict zijn gekomen zelf de oplossing. In tegenstelling tot rechtspraak of arbitrage voeren partijen gesprekken met elkaar onder begeleiding van de Mediator en bepalen zij zelf de oplossing. De oplossing dient voor alle partijen aanvaardbaar te zijn.

  •  Derde deskundige

Als twee partijen geen overeenstemming kunnen bereiken bij een bouwkundig geschil, dan kan de rechter een derde (onafhankelijke) deskundige aanstellen. De deskundigen van EBNexpertise worden zeer regelmatig door rechtbanken aangesteld als (derde) deskundige om een deskundigenrapport op te stellen.

© EBN Bouwadvies 2024